Sklepanje pogodb

39,90 

Vsebina:

  • Temeljni pojmi pogodbenega prava
  • Vrste pogodbenega razmerja
  • Sklepanje pogodb
  • Oblike neveljavnosti pogodb
  • Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
  • Spremembe upnika in dolžnika
  • Zavarovanje pogodbenih obveznosti
  • Prenehanje pogodbenih obveznosti
  • Odškodninska obveznost

326 strani, junij 2023

Opis

Pogodba nastane, če so dani zakoniti predpogoji za veljavnost pravnega posla. Pogodba je pravno dejanje le v primeru, če pravo določa zanjo pravne posledice. Temeljni elementi obligacijske pogodbe so: sposobnost pogodbenih strank za sklenitev pogodbe; soglasje volj pogodbenih strank; možen oziroma dopusten predmet pogodbe; veljavna pravna podlaga pogodbe in potrebna oblika, če se ta zahteva. Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah, ko dosežeta soglasje volj. Posamezna pogodbena razmerja lahko po vsebini delimo na več vrst. V skupino pogodb o odsvojitvi spadajo tista pogodbena razmerja, v katerih upnik, pridobi na stvari, ki je predmet pogodbe, stvarno pravico, medtem ko pri pogodbah o uporabi upnik pridobi na predmetu pogodbe obligacijsko pravico. Največjo skupino tvorijo pogodbena razmerja glede storitev. Pri le teh ima upnik terjatev na neko storitev. Med ta pogodbena razmerja spadajo podjemniške pogodbe, mandatne pogodbe, shranjevalne pogodbe in prevozne pogodbe.