Upravljanje javnega sektorja

44,90 

Vsebina:

  • Management v javnem sektorju
  • Financiranje javnega sektorja
  • Projektni management v javnem sektorju
  • Kadrovanje v javnem sektorju
  • Osebe javnega prava
  • Javna naročila
  • Javno zasebno partnerstvo
  • Upravni procesni postopki

Opis

Pomembna značilnost pravnih oseb javnega prava je njihova usmerjenost v zasledovanje javnih interesov, torej, da je vsebina njihovega delovanja v izvrševanju neke javne funkcije. Javne funkcije opravljajo teritorialne osebe javnega prava, kar je razvidno iz ustave in zakonov. Najpogostejša javna funkcija specializiranih institucij pa je opravljanje javnih gospodarskih ali negospodarskih služb. Izvajanje javnih gospodarskih služb se zagotavlja v okviru javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov, negospodarske pa predvsem v obliki javnih zavodov. Vendar ni vsako opravljanje javne službe zadosten razlog za uvrstitev med pravne osebe javnega prava, saj javne službe lahko na podlagi koncesije opravljajo tudi pravne osebe zasebnega prava. Izključena pa je možnost, da bi bila pravna oseba javnega prava subjekt, ki bi opravljal zasebno dejavnost. Ena izmed značilnosti pravnih oseb javnega prava je tudi javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave, predvsem izdajanje splošnih in posamičnih upravnih aktov.