Sklepanje pogodb

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznaval sledeče vsebine:

  • pogodbene obveznosti
  • vrste pogodbenih obveznosti
  • pravni temelj za nastanek pogodbene obveznosti
  • odškodninske obveznosti
  • utrditev obveznostnih razmerij
  • sprememba obveznostnih razmerij
  • prenehanje obveznosti
  • vrednostni papirji
  • plačilni sistemi in plačilni instrumenti

Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Pogodbeno pravo je del civilnega prava, kjer je kot temeljni element označena avtonomija volje strank. Pogodbeno pravo označuje dvostrana razmerja; na eni strani imamo subjekte, ki nekaj terjajo (upniki) na drugi strani pa so subjekti, ki morajo izvesti določeno spolnitev (dolžniki), ki je vsebina pogodbenega razmerja. Pogodba nastane, če so dani zakoniti pogoji za veljavnost pravnega posla. Pogodba je pravno dejanje le v primeru, če pravo določa zanjo pravne posledice. Temeljni elementi obligacijske pogodbe so: sposobnost pogodbenih strank za sklenitev pogodbe; soglasje volj pogodbenih strank; možen oziroma dopusten predmet pogodbe in veljavna pravna podlaga pogodbe; potrebna obličnost, če se ta zahteva.