DAVČNO FINANČNA PRAKSA 5/2018

Pri pravno organizacijskem spreminjanju, ki se v pravnem žargonu označuje za formalne statusne spremembe se vprašanja le tega vežejo na dinamiko odnosov znotraj nosilca podjema in dinamiko odnosov v okolju, v katerem deluje. Materialne statusne spremembe, ki se največkrat uporabljajo pri prevzemih gospodarskih družb se nanašajo na pridobitev kontrolnega deleža delniške družbe, ki zagotavlja glasovalno pravico tako, da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji , ki jih prevzemna družba že ima, zagotavljajo zadosten delež glasovalnih pravic za uresničevanje upravljavskih upravičenj. Prevzem gospodarskih družb se nanaša na pridobitev kontrolnega deleža delniške družbe, ki zagotavlja glasovalno pravico tako, da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji , ki jih prevzemna družba že ima, zagotavljajo zadosten delež glasovalnih pravic za uresničevanje upravljavskih upravičenj. Pri tem se spreminja osnovni kapital prevzemne družbe in s tem tudi aktiva in pasiva bilance gospodarske družbe, kar posledično vpliva na davčni režim pri prevzemu gospodarskih družb.

Categories: Publikacije