Glede aktivne legitimacije pravo ločuje med materialno in procesno. Materialna aktivna legitimacija se nanašan na stranko, ki je nosilec pravic in obveznosti iz materialnopravnega razmerja v nekem postopku, procesna pa obravnava pravdno upravičenje oziroma ali je subjekt upravičen sprožiti konkreten spor oziroma ali se lahko zoper njega vodi postopek. Pri javnem naročanju nas zanima procesna aktivna legitimacija, ki predstavlja vprašanje, kdo ima pravico vložiti revizijski zahtevek torej procesna predpostavka in ne vprašanje vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo.

 

PRAVNA PRAKSA 15/2018