Strokovno delo Obdavčevanje svetovnega dohodka je razdeljeno na sedem poglavij, ki vsako zase obravnava določen vsebinski sklop. V uvodnem delu so predstavljena izhodišča za raziskovanje, predvsem novi ekonomski sistem, ki temelji na globalizaciji in regionalizaciji poslovanja, ter s tem posledično vpliv na tvorbo transnacionalnih podjetij, ki so osnovni element raziskovanja mehanizmov in delovanja davkov v sistemu svetovnega dohodka. Podana je tudi kratka ocena sedanjega raziskovanja na področju obdavčevanja svetovnega dohodka.

KAZALO VSEBINE:

1 UVOD  
2 DAVČNI SISTEM  
2.1 Splošno o davčnem sistemu
2.2 Načela obdavčevanja
2.3 Davčni subjekt
2.4 Davčni objekt
2.5 Davčna osnova
2.6 Davčna stopnja
2.7 Cilji davčnega sistema
3 OPREDELITEV SVETOVENGA DOHODKA  
3.1 Pravna narava dohodka
3.1.1 Neomejena in omejena davčna obveznost  
3.1.2 Unitarno in teritorialno načelo obdavčevanja dohodka  
3.2 Davčnopravni vidiki dohodka
3.2.1 Obdavčevanje dohodka fizičnih oseb  
3.2.2 Obdavčevanje dohodka pravnih oseb  
3.3 Ekonomski vidik dohodka
3.3.1 Prihodki  
3.3.2 Odhodki  
3.3.3 Poslovni izid  
3.4 Novejši ekonomsko finančni tokovi in davčni sistem
3.5 Svetovni dohodek na trgu kapitala
3.6 Obdavčitev svetovnega dohodka in mednarodni investicijski tokovi
3.7 Davčni sistem svetovnega dohodka v okviru EU
3.8 Primerjava obdavčevanja dohodka v državah OECD
4 METODE OBDAVČEVANJA SVETOVENGA DOHODKA  
4.1 Metode obdavčevanja svetovnega dohodka – splošno
4.1.1 Metoda izvzemanja (oprostitve)  
4.1.1.1 Kapitalska uvozna nevtralnost  
4.1.2 Metoda odbitka  
4.1.2.1 Kapitalska izvozna nevtralnost  
4.1.3 Metoda pavšalnega izračuna  
4.1.3 Osnovne razlike med kapitalsko uvozno in izvozno nevtralnostjo  
4.1.5 Davčno obravnavanje izgub  
4.1.6 Problem kapitalske nevtralnosti iz vidika mednarodnega finančnega trga  
4.2 Sistematika obdavčevanja svetovnega dohodka
4.2.1 Objekt odbitka davka na dohodke v nerezidentni državi  
4.2.2 Metode izračuna odbitka davka na dohodek  
4.2.3 Omejitve glede metode odbitka davka na dohodek v nerezidentni državi  
4.3 Povezane nerezidentne družbe
4.3.1 Pojem povezanih oseb in transfernih cen  
4.3.2 Okoliščine za nastanek transfernih cen  
4.3.3 Metode izravnavanja transfernih cen med povezanimi osebami  
4.3.4 Uporaba transfernih cen med povezanimi osebami  
4.4 Neobdavčene mednarodne transakcije
     
5 MEDNARODNO DVOJNO OBDAVČENJE SVETOVNEGA DOHODKA  
5.1 Navezne okoliščine mednarodnega dvojnega obdavčenja
5.2 Združevanje davkov in nadobdavčenje
5.3 Dvojno obdavčenje
5.4 Pravna narava mednarodnega dvojnega obdavčenja
5.5 Rezident in stalna poslovna enota
5.6 Konvencija OECD za odpravo dvojnega obdavčenja
5.7 Pogodbeno urejanje izogibanja dvojnega obdavčenja
5.8 Ekonomsko dvojno obdavčenje – davčna integracija
5.9 Bilateralni sporazumi glede odprave dvojnega obdavčenja v ZDA in primerjava Modela ZDA z Modelom OECD
6 ZAKLJUČEK  
7 LITERATURA  
Categories: Publikacije