DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV IN UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN

Tax certification of accounts and deployment of fiscal cash registers

 

Publikacija: Revija SIR*IUS 2/2016

Izdajatelj: Slovenski inštitut za revizíjo

 

 

POVZETEK

Z 1. januarjem 2016 je potrebno v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov vse račune za dobave blaga in storitev, ki so plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS po predpisanem postopku. Zakon predvideva prehodno obdobje dveh let, do 31. decembra 2017, v katerem se lahko zavezanec prosto odloči o tem, ali bo za izdajo računov uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s Finančno upravo RS ali vezano knjigo računov (VKR). V primeru uporabe VKR bo moral zavezanec račune naknadno potrditi pri Finančni upravi RS. Pri uporabi vezane knjige računov mora izdajatelj tovrstnih računov paziti, da nima v istem poslovnem prostoru davčne blagajne. Poslovni prostor je po novo sprejetem zakonu vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju.

KLJUČNE BESEDE: davčno potrjevanje računov, davčne blagajne, vezana knjiga računov, poslovni prostor, finančna uprava

 

ABSTRACT

By 1 January 2016 it must be in accordance with the Law on the approval of tax invoices all invoices for supplies of goods and services, which are paid by cash, certified in Financial Administration at the prescribed procedure. The Act provides for a transitional period of two years until 31 December 2017, in which a person can freely decide whether or not the issue of invoices using an electronic device for the issue of invoices by electronic link established with the Financial Administration or a bound book of accounts (VKR). In the event of VKR person accounts will have to be subsequently confirmed by the Financial Administration. When using bound books of accounts issuer of such accounts must be careful that it does not in the same business area of fiscal cash registers. Commercial space is by the newly adopted law any fixed or movable space in which the person is a permanent, occasional or temporary issues invoices for supplies of goods or services in cash operations.

 

KEY WORDS: Certifying tax accounts, tax coffers, bound book of accounts, office space, financial administration


NOVOSTI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

News in the field of Public Procurement

 

 

Publikacija: Revija IKS 4/2016

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

 

POVZETEK

Naročnik je pri nabavi blaga, naročanju storitev in oddaji gradenj dolžan upoštevati pravila naročanja po Zakonu o javnem naročanju. Le-ta ureja postopke od izbire načina oddaje javnega naročila vse do sklenitve pogodbe z najustreznejšim ponudnikom. Javno naročanje se ne konča s podpisom pogodbe z izbranim naročnikom, kot bi lahko logično sklepali, temveč s kakovostno in pravočasno opravljeno storitvijo oz. pravočasno dobavo kakovostnega blaga. Javna naročila so ključni del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast (v nadaljevanju strategija Evropa 2020). So eden izmed tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za dosego ciljev strategije z izboljšanjem pogojev za razvoj podjetniških inovacij in s spodbujanjem širše uporabe zelenih javnih naročil.

 

KLJUČNE BESEDE: javno naročilo, ponudniki, naročniki, postopki, inovacije, konkurenčni dialog

 

 

ABSTRACT

The client is the purchase of goods, services procurement and award of contracts is obliged to observe the rules on procurement under the Public Procurement Act. It regulates the procedures of the choice of the award of the contract until the contract is concluded by the most appropriate provider. Procurement does not end with the signing of the contract with the selected subscribers, as might logically conclude, but the quality and timely service rendered respectively. Timely delivery of quality goods. Public procurement is a key part of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth (hereinafter referred to as the Europe 2020 strategy). They are one of the market-based instruments to be used to achieve the objectives of the strategy by improving conditions for business to innovate and by encouraging wider use of green public procurement.

 

KEY WORDS: public procurement, suppliers, clients, processes, innovation, competitive dialogue


HARMONIZACIJA EVROPSKEGA KORPORACIJSKEGA OBDAVČENJA Harmonisation of European Corporate Taxation

 

Publikacija: Revija SIR*IUS 1/2015

Izdajatelj: Slovenski inštitut za revizíjo

 

POVZETEK

Nedavna finančna in gospodarska kriza v Evropski uniji je izpostavila potrebo po dopolnitvi monetarne unije z ekonomsko unijo. Eden od elementov močnejše gospodarske integracije je usklajevanje davčnih sistemov (npr. sistem korporacíjskega obdavčevanja) v 28 državah članicah. Evropska komisija je predlagala skupen mehanizem za izračun davčne osnove za podjetja konsolidacijo davčnih osnov nastalih v različnih državah članicah in poznejša razdelitev konsolidirane davčne osnove med državami članicami (porazdelitveni mehanizem). Sistem, ki ga je Evropska komisija predvidela, je že uspešno delujoč v svetovnih visoko integriranih gospodarstvih kot so Združene države Amerike in Kanada, kjer se davčna osnova za pravne osebe porazdeli med državami in deželami na podlagi posebnega porazdelitvenega mehanizma.

 

KLJUČNE BESEDE: harmonizacija davčne osnove, skupna davčna osnova, konsolidacija, porazdelitveni mehanizem

 

ABSTRACT:

The recent financial and economic crisis of the European Union had exposed the necessity to complete monetary union with an econornic union. One of the elements of a stronger economic integration is the harmonization of the tax systems (e.g. the corporate tax regimes) of the 28 Member States. The European Commission proposed a common mechanism for the calculation of the corporate tax base, the consolidation of the tax bases incurred in the different Member States and the subsequent allocation of the consolidated tax base between the Member States (formulary apportionment). The system envisaged by the European Commission is already introduced by the world highly integrated economies, like the United States of America and Canada on a domestic level, where the corporate tax base shall be also allocated between the states and the provinces based on the formulary apportionment method.

 

KEY WORDS: harmonization of the tax base, common tax base, consolidation, formulary apportionment

 

NOTRANJA REVIZIJA JAVNEGA NAROČANJA PRI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKlH UPORABNIKIH

Internal audit of public procurement in direct budget users

 

Publikacija: Revija SIR*IUS 5/2014

Izdajatelj: Slovenski inštitut za revizijo

 

POVZETEK

Neposredni proračunski uporabnik je pri. nabavi blaga, naročanju storitev in oddaji gradenj dolžan upoštevati pravila naročanja po Zakonu o javnem naročanju. Le-ta ureja postopke od izbire načina oddaje javnega naročila vse do sklenitve pogodbe z najustreznejšim ponudnikom. Javno naročanje se ne konča s podpisom pogodbe z izbranim naročnikom, kot bi lahko logično sklepali, temveč s kakovostno in pravočasno opravljeno izvedbo predmeta javnega naročila. Ključnega pomena je torej presoja učinkovitosti faze ugotavljanja potreb izbire ponudnika in spremljanja izvajanja pogodb.

 

KLJUČNE BESEDE: javne finance, neposredni proračunski uporabniki, javna naročila, notranja revizija

 

ABSTRACT

Direct budget user in the procurement of goods, services and award of works is obliged to observe the rules of procurement under the Public Procurement Act. It governs the procedures for the choice of the award of the contract until the contract is concluded by the most appropriate provider. Procurement does not end with the signing of the contract with the selected provider as it could logically conclude, but with good quality and timely carried out the execution of the object of the contract. Therefore, it is crucial to assessed the efficiency which needs the assessment phase of the selection of a supplier and monitoring of contracts,

 

KEY WORDS: public finance, direct budget users public procurement, internal audit

 

 

PRAVNI IN EKONOMSKI MEHANIZMI UVELJAVITVE KONSOLIDIRANE SKUPNE DAVČNE OSNOVE V KONTEKSTU HARMONIZACIJE KORPORACIJSKEGA OBDAVČEVANJA V EU

Legal and economic mechanisms of Common Consolidated Tax Base in the context of harmonization of corporate taxation in the EU

 

Publikacija: Revija Revizor 3/2012

Izdajatelj: Slovenski inštitut za revizijo

 

POVZETEK

Pojem skupna konsolidirana osnova za davek od dobička pravnih oseb (ang. Common Consolidated Corporate Tax Base — v nadaljevanju CCCTB) se je uveljavil kot delovni naslov v publikacijah Evropske komisije. Osnovna zamisel uvedbe CCCTB je ugotavljanje davčnih dobičkov in izgub mednarodnih podjetij, ki imajo odvisne družbe v različnih državah članicah, na osnovi standardiziranih pravil. To bi vključevalo tudi možnost pokrivanja dobičkov in izgub za doseganje skupnega rezultata poslovanja mednarodnega podjetja. Celotni obdavčljivi dobiček, izračunan na ta način, bi bil nato s pomočjo porazdelitvenega mehanizma dodeljen posameznim državam članicam, ki bi za določitev davčnega bremena še vedno uporabljale svoje nominalne davčne stopnje.

 

KLJUČNE BESEDE: skupna konsolidirana davčna osnova, davčne izgube, skrite rezerve, amortizacíja, kapitalski dobiček, porazdelitveni mehanizem

 

ABSTRACT

The concept of a common consolidated corporate tax base of corporation (CCCTB) has established itself as the working title of the publications of the European Commission. The basic idea is to identify the introduction of the CCCTB tax profits and losses of international companies that have subsidiaries in different Member States, based on standardized rules. This would include the possibility of recovery of profits and losses in order to achieve a common result of an international business company. Total taxable income, calculated in this way would then use the partition mechanism assigned to individual Member States, which wouId determine the tax burden continues to apply its nominal tax rate.

 

KEYWORDS: common consolidated tax base, tax losses, hidden reserves, depreciation, capital gains, distribution mechanism

 

PRAVNO VARSTVO NEIZBRANEGA PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Legal protection of the unsuccessful bidder in the public procurement procedure

 

Publikacija: Revija IKS 11/2014

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

POVZETEK:

Pravni temelj revizije javnega naročanja je Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Njegov namen je zagotoviti učinkovito pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil ter racionalizirati postopek pravnega varstva ki poteka pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Zakon uvaja tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer z uveljavitvijo ničnosti pogodbe v sodnem postopku.

 

KLJUČNE BESEDE: javno naročanje, ponudniki, pravno varstvo, revizijski zahtevek

 

ABSTRACT:

The legal basis for the revision of the public procurement Act on the legal protection in public procurement procedures. Iłs purpose is to provide effective legal proteciion providersr clients and the public interest in public procurement procedures and streamline the process of justice that takes place before the clienf and the National Review Commission. The Act also establishes the legal protection of the conclusion of the execution of the contract, with the introduction of nullity of the contract in legal proceedings.

 

KEYWORDS: public procurernent, suppliers, legal protecŤíon, audit request

 

 

 

 

KONSOLIDIRANA DAVČNA OSNOVA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB V EU

The corporate consolidated tax base in the EU

 

Publikacija: Revija IKS 10/2014

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

POVZETEK:

Skupna konsolidirana davčna osnova je sistem skupnih pravil za izračun davčne osnove davčnih rezidentov in stalnih poslovnih enot družb tretjih držav v EU. Določa pravila za izračun davčne osnove, davčnega bremena posameznih subjektov, konsolidacije davčne osnove, če obstajajo tudi drugi člani skupine in porazdelitev konsolidirane davčne osnove za vsako upravičeno državo članico.

 

KLJUČNE BESEDE: harmonizacija davkov, skupna davčna osnova, porazdelitveni mehanizem

 

ABSTRACT:

CCCTB is a system of common rules for calculating the tax base of residents and permanent establishments of third countries in the EU. It lays down the rules for calculating the tax base, the tax burden of individual entities, the consolidation of the tax base, if there are other members of the group, and the distribution of the consolidated tax base for each eligible Member State.

 

KEYWORDS: harmonization of taxes, common tax base, apoortiment mecanism

 

 

 

EKONOMSKI MOTIVI ZA OBLIKOVANJE JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA

Economic motives for the creation of public private partnerships

 

Publikacija: Revija IKS 6/2014

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

POVZETEK:

Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, katerih cilj je zagotoviti zasebno pobudo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev. Za takšna partnerstva so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganj in učinkov sodelovanja. Po vsebini gre na eni strani za zasebna vlaganja v javne projekte, na drugi pa za sofinanciranje zasebnih projektov v javnem interesu.

 

KLJUÖNE BESEDE: javno-zasebno partnerstvo, javni sektor, zasebni sektor, tveganja, projekti

 

ABSTRACT:

Public-private partnership includes dif ferent forms of cooperation between public and private entities whose goal is to provide private initiative to financer management, construction, renovation, management or maintenance of infrastructure and provision of public services. For such partnerships are characterized by long-term contracts and sharing the risks and effects of cooperation. In terms of content it is on the one hand private investment in public projects, on the other hand to co-finance private projects in the public interest.

 

KEYWORDS: public-private partnership, the public sector, the private sector, risk, projects

 

 

 

PONUDNIKI PRI JAVNEM NAROČANJU

Providers in public procurement

 

Publikacija: Revija IKS 5/2014

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

POVZETEK:

Pri javnem naročanju so ponudníki gospodarski subjekti kot pravne ali fizične osebe, ki ponujajo izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga ter v konkretnem postopku oddaje javnega naročila oddajo ponudbo. Pogoj za to, da je neka oseba v sistemu javnega naročanja opredeljena kot ponudnik, ni nujno pravilnost njene ponudbe. Pravilnost ponudbe vpliva na uspešnost nastopanja pri konkretnem javnem naročilu. Polec ponudnikov v sistemu javnega naročanja obstajajo še ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci.

 

KLJUČNE BESEDE: javno naročanje, ponudniki, ponudba, ponudniki v skupnem nastopu

 

ABSTRACT:

In the case of public procurement providers traders as a legal or natural person offering the execution of works, services and / or supplies as well as in the specific procedure for the award of public contracts are awarded to offer. The condition for this is that a person is in the public procurement system is defined as the provider, not necessarily the regularity of its bid. Regularity of supply affects the performance of appearances in the present contract. In addition to the bidders in the public procurement system, there are providers in joint venture and subcontractors.

 

KEYWORDS: public procurement, providers, bidder/offer, joint venture providers

 

 

 

PRAVILA JAVNEGA NAROČANJA

Public Procurement rules

 

Publikacija: Revija IKS 10/2013

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

POVZETEK:

Pravila javnega naročanja urejajo pogodbena razmerja, ki jih javni sektor sklepa z gospodarskimi udeleženci na trgu: določajo načine in pogoje za izbiro pogodbene stranke. Njihov namen je zagotoviti konkurenčnost, enakopravnost, transparentnost. javnost in sorazmernost pri poslovanju z javnim sektorjem oziroma naročniki. Za pravilno izvedbo postopka javnega naročanja so pomembni tudi pravilno ocenjena vrednost, zagotovljena sredstva in ustrezna finančna zavarovanost posta.

 

KLJUČNE BESEDE: javno naročanje, pogoji in merila, ocenjena vrednost, zagotovljena sredstva, finančna zavarovanja

 

ABSTRACT:

Procurement rules governing contractual relations by the public sector decision with econornic actors in the market: they set the terms and conditions for the choice of the parties. Their purpose is to ensure competitiveness, equity, transparency, public and proportionality in their dealings with the public sector or subscribers. For the proper implementation of the procurement process are also important for the proper estimated value, the resources provided and the corresponding financial transaction business performance.

 

KEYWORDS: public procurement, conditions and criteria, estimated Valwe, guaranteed funds, financial security

 

 

 

EVROPSKI UKREPI ZA POENOTENJE DAVČNIH SISTEMOV

European measures to unify the tax systems

 

Publikacija: Revija IKS 10/2012

Izdajatelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 

 

POVZETEK:

S sistemom, ki bi družbam omogočil, da v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb EU obravnavajo kot enotni trg, bi se olajšala čezmejna dejavnost družb rezidentk v EU in spodbujal cilj da postane EU konkurenčnejša za mednarodna vlaganja. Takšen sistem bi se najbolje dosegel tako, da bi se skupinam družb, ki so davčne zavezanke v več kot eni državi članici, omogočilo, da svoje davčne zadeve v EU urejajo na podlagi enotnega sklopa predpisov za izračun davčne osnove ter sodelujejo z eno davčno upravo. Ti predpisi bi morali biti na voljo tudi subjektom, ki so zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v EU in niso del skupine. Tako se je pod okriljem Komisije EU in njenih delovnih teles oblikovala ideja o nastanku sistema skupne konsolidirane davčne osnove davka na dohodke pravnih oseb (v nadaljevanju CCCTB) .

 

KLJUČNE BESEDE: harmonizacjja neposrednega obdavčenja, davčni sistemi. CCCTB, davčna konkurenca

 

ABSTRACT:

The system, which would allow the company in relation to tax the corporation treated as EU single market, to facilitate cross-border activity for companies resident in the EU and promote the objective of making the EU more connpetitive for international investment. Such a system would best be achieved so that the groups of companies which are taxable in more than one Member State, allow their tax affairs in the EU governed on the basis of a single set of rules for calculating the tax base and cooperate with one tax administration. These rules should be made available to operators who are liable to pay tax on the corporation in the EU and are not part of the group. Thus, under the auspices of the European Commission and its working bodies formed an idea about the origin of the system of a common consolidated corporate tax base tax, corporation tax (hereinafter the CCCTB).

 

KEYWORDS: harmonization of direct taxation, tax systems, CCCTB, tax competition

Categories: Publikacije