NOVE STROKOVNE E-KNJIGE

S ponosom in veseljem vam sporočamo, da smo v Leksiakov Založbi v letu 2023 izdali nove strokovne e-knjige, in sicer:

UPRAVLJANJE ZASEBNEGA SEKTORJA

Redkost dobrin nas sili v njihovo čim učinkovitejšo izrabo – v gospodarjenje. Ker so dobrine redke, se moramo odločati in izbrati med več možnostmi – alternativami. Ko se odločimo in izberemo eno, se s tem odrečemo koristim drugih alternativ. Korist zavržene alternative imenujemo oportunitetni strošek. Nujnost gospodarjenja narekuje nujnost odločanja. Odločanje pa je proces, v katerem se na podlagi zbiranja in vrednotenja informacij o povpraševanju po proizvodih, razpoložljivih inputih in tehnologijah odločamo o outputu, ne glede na to, ali govorimo o podjetju, neprofitni organizaciji ali državi. Odločitveni proces poteka v petih fazah – ugotavljanje alternativ, določanje možnih izidov, oblikovanje kriterijev za izbor, ugotavljanje verjetnosti izida posamezne alternative in izbor alternative. Ideje posameznikov o možnostih učinkovitejšega kombiniranja proizvodnih tvorcev, kot to počno konkurenti, lahko pripeljejo do ustanovitve podjetja. Na nastanek podjetja in internaliziranje aktivnosti s trga v podjetje vplivajo transakcijski stroški, ki skupaj s stroški internaliziranih prvin določajo optimalno velikost podjetja. Na porajanje inovacij in nastanek podjetja oziroma podjetniški proces vplivajo osebni, sociološki in drugi okoljski dejavniki. Ker pa vseh dobrin ne moremo pravično porazdeliti samo s pomočjo tržnega mehanizma, govorimo tudi o drugih vrstah organizacij, ki jih delimo na profitne in neprofitne ali še na javne, napol javne in zasebne.

SKLEPANJE POGODB

Pogodba nastane, če so dani zakoniti predpogoji za veljavnost pravnega posla. Pogodba je pravno dejanje le v primeru, če pravo določa zanjo pravne posledice. Temeljni elementi obligacijske pogodbe so: sposobnost pogodbenih strank za sklenitev pogodbe; soglasje volj pogodbenih strank; možen oziroma dopusten predmet pogodbe; veljavna pravna podlaga pogodbe in potrebna oblika, če se ta zahteva. Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah, ko dosežeta soglasje volj. Posamezna pogodbena razmerja lahko po vsebini delimo na več vrst. V skupino pogodb o odsvojitvi spadajo tista pogodbena razmerja, v katerih upnik, pridobi na stvari, ki je predmet pogodbe, stvarno pravico, medtem ko pri pogodbah o uporabi upnik pridobi na predmetu pogodbe obligacijsko pravico. Največjo skupino tvorijo pogodbena razmerja glede storitev. Pri le teh ima upnik terjatev na neko storitev. Med ta pogodbena razmerja spadajo podjemniške pogodbe, mandatne pogodbe, shranjevalne pogodbe in prevozne pogodbe. Priročnik Sklepanje pogodb je razdeljen na dva vsebinska dela in sicer na splošni del, kjer so obrazloženi instituti obligacijskega prava in na posebni del, kjer so obrazložene glavne pogodbe obligacijskega prava. Dodana vrednost priročnika je predvsem v praktičnih primerih, kjer se teorija prepleta s prakso. Dobrodošlo tako za pravne strokovnjake, kot tudi za širšo javnost, ki se vsak dan srečuje s problemi in dilemami pogodb in pogodbenega prava