PRAVNA PRAKSA 28-29/2018

PRAVNI VIDIKI SKRBNIŠTVA IN VZDRŽEVANJA PLANINSIKIH POTI

 Gradnjo, vzdrževanje in označevanje planinskih poti, pogoje za njihovo nemoteno in varno uporabo ter druga vprašanja, povezana s planinskimi potmi je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o planinskih poteh (Ur. l. RS št. 61/2007; v nadaljevanju ZPlaP). Pri gradnji, vzdrževanju in označevanju planinskih poti ter omogočanju njihove nemotene in varne uporabe se uporabljajo predpisi, ki urejajo rabo gozdov, urejanje prostora, graditev objektov, ohranjanje narave, evidentiranje nepremičnin in stvarnopravna razmerja, če ni s tem zakonom določeno drugače.

Categories: Publikacije