ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM EKONOMIST

DAVKI

Moderen in uspešen ekonomist mora dandanes v splošnih okvirih poznati celotno področje delovanja poslovne organizacije, kateri pripada. Velik del le-te zavzemajo tudi odločitve na področju davkov. Pametne, preudarne, hitre in koristne odločitve na poslovnem področju so lahko gonilna sila nekega poslovnega sistema. Pri tem ima poznavanje davčnih zakonitosti tako materialnih kot tudi procesnih eno od odločilnih vlog v boju s konkurenco na ekonomskem in finančnem trgu.

Za pristop k članstvu Republike Slovenije v EU je bilo treba prevzeti pravni red EU tudi na področju javnih financ in davčnega prava. V obsegu davčne reforme obdavčevanja fizičnih oseb je bila izpostavljena globalna razbremenitev zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih, preglednejša davčna obravnava dohodkov in enakomernejša razporeditev davčnih bremen ter širitev davčne osnove. Davčna reforma obdavčevanja pravnih oseb pa je obsegala razširitev in zaščito davčne osnove, enakopravnost obravnavanja subjektov na trgu ter vzpostavitev sistema za odpravo mednarodne dvojne obdavčitve dohodkov in premoženja. Poleg zgoraj omenjenih sprememb obdavčevanja je bilo potrebno tudi spremeniti sistem obdavčevanja z DDV predvsem evropskega elementa (intrakomunitarna prodaja). Na sistemskem področju se je spremenil Zakon o davčnem postopku, ki je na novo uredil določene segmente postopka odmere davka in podal davčnim oblastem nove zadolžitve v okviru davčne reforme.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM EKONOMIST

OSNOVE NEPREMIČNINSKEGA PRAVA

Kot bodoči ekonomisti je treba v okviru študijskega programa osvojiti znanja tudi iz pomembnega gospodarsko pravnega področja – nepremičninsko pravo. Nepremičninsko pravo je bilo dolgo časa zapostavljen del pravne panoge gospodarskega prava. Finančna in nepremičninska kriza, ki se je iz ZDA razširila po vsej Evropi je krepko posegla tudi na področje nepremičninskega prava. Razumevanje osnovnih pojmov stvarnega in pogodbenega prava s poudarkom na nepremičninskem prometu, urejevanje razmerjih solastnine, skupne lastnine, etažnih lastnikov in nepremičninskega posredovanja so ključni elementi te pravne panoge.

Gradivo je sestavljeno iz štirih zaključenih poglavij. Prvo poglavje je najobširnejše poglavje, saj obsega bistvene stvarnopravne pojme, ki se navezujejo na nepremičninski promet. V drugem poglavju bomo spoznali tipične primere pogodbenih razmerij v nepremičninski sferi delovanja. Tretje poglavje obravnava zelo pereča vprašanja obdavčevanja nepremičnin tako z vidik posredne (davek na promet nepremičnin, DDV) kot tudi neposredne obdavčitve (dohodnina). Zaključno poglavje pa se ukvarja s problematiko nepremičninskega posredovanja in podobnih dejavnosti. Vsebine vseh poglavij so opremljene z primeri iz prakse.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM EKONOMIST

POSLOVNO PRAVO

Moderen in uspešen ekonomist mora dandanes v splošnih okvirih poznati celotno področje delovanja poslovne organizacije, kateri pripada. Velik del te poslovne organizacije zavzemajo tudi odločitve na področju prava. Pametne, preudarne, hitre in koristne odločitve na poslovnem področju so lahko eden od osnovnih gonilnih sil nekega poslovnega sistema, ki mu dajejo prednost pred ostalimi poslovnimi sistemi na trgu. Pri tem ima poznavanje pravnih zakonitosti tako materialnih kot tudi procesnih eno od odločilnih vlogo pri boju s konkurenco na ekonomskem in finančnem trgu.

Kot ekonomisti boste velikokrat (če že ne vedno) desna roka managementa v poslovnem sistemu, kar pomeni, da boste morali zelo natančno spoznati in tudi obvladati veščine prava in sorodnih panog. Pri izdelavi gradiva glede na katalog znanj je bilo nekaj težav glede uskladitve stopnje strokovnosti in konkretnosti samega gradiva. Predmet Poslovno pravo posega v skoraj vse pravne panoge, tako da mu lahko pripišemo notranjo interdisciplinarnost. Za modernega ekonomista je pomembno, da razume osnove pravnega sistema, kako nastajajo gospodarske asociacije, zakaj je treba sklepati pogodbe, kakšne vrste pogodbenih razmerij poznamo, zakaj je prišlo do krize na finančnih trgih in kako to vpliva na sistem trgovanja z vrednostnimi papirji, kateri so elementi konkurence, varstva potrošnikov, kako se subjekti obnašajo pri plačilih v zunanjetrgovinski dejavnosti in na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju delovnih razmerij.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM EKONOMIST

PRAVNA UREDITEV UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN

Kot bodoči ekonomisti morate v okviru študijskega programa osvojiti znanja tudi iz področja upravljanja z nepremičninami. Premik iz družbene lastnine v privatno lastnino je močno vplival na sistem upravljanja. Posebej je ta problem čutiti na nepremičninskem področju. Stanovanja niso več v družbeni, pač pa v privatni lastnini, skupni prostori v stanovanjski hiši, pa so še vedno predmet kvazi družbene lastnine. In prav razmerja upravljanja te kvazi družbene lastnine so vsebina tega učbenika in predmeta.

Gradivo je sestavljeno iz štirih zaključenih poglavij. Prvo poglavje predstavlja stvarno pravna razmerja v zvezi z upravljanjem nepremičnin. Ker so bili osnovni pojmi nepremičninskega prava že obrazloženi v učbeniku Osnove nepremičninskega prava, so tukaj ti pojmi predstavljeni predvsem v zvezi z upravljanjem nepremičnin. Natančneje so razložena razmerja lastništva več oseb (solastnina in skupna lastnina), predvsem pa je velik poudarek na obrazložitvi etažne lastnine. Drugo poglavje obravnava pogodbena razmerja v zvezi z upravljanjem nepremičnin. Posebej natančno so predstavljeni posamezni instituti prodajne pogodbe. Na koncu poglavja je še obravnavana vsebina najemniških razmerij. Tretje poglavje posveča pozornost upravljanju in evidentiranju nepremičnin. V tem poglavju so obrazloženi pojmi kot so: upravnik, etažni lastniki, razmerja med subjekti, pravice in obveznosti subjektov, sistem evidentiranja nepremičnin in delovanje različnih vrst katastrov. Zadnje poglavje tega učbenika se ukvarja z umestitvijo zemljišč in objektov v prostor in varovanju okolja.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM EKONOMIST

TRANSPORTNO PRAVO

V razvoju gospodarstva vsake države ima mednarodna izmenjava izjemno vlogo, saj povezuje proizvodnjo in potrošnjo in direktno vpliva na hitrejši razvoj proizvodnih sil in družbenih odnosov, ki se ustvarjajo preko mednarodne menjave raznih držav. V sistemu tržnega mehanizma mednarodna menjava in svetovno tržišče postajajo stične točke, na katerih se srečujejo interesi raznih družbenoekonomskih sistemov z različnimi stopnjami razvitosti proizvodnih sil. Zaradi razlik, ki vladajo med trgovskimi praksami pogodbenih strank, lahko pride do nesporazumov, nesoglasij in sporov. Največje prepreke, ki jih ustvarjajo pravni redi posameznih držav, se občutijo na področju prometa in transporta. Gospodarski pomen transporta je pomembno spodbudil napredek proizvajalnih sil in zagotovil podlago za širše poslovno sodelovanje med osebki iz različnih držav. Značilnost pravne ureditve transportne dejavnosti je široko zasnovan proces poenotenja pravnih pravil in uveljavitve številnih mednarodnih multilateralnih konvencij in sporazumov. Zaradi njihovih temeljnih in določujočih prvin transporta, posamezne vrste in oblike mednarodnega transporta vključujemo v splošni okvir mednarodnega transporta in mednarodnega prometnega prava.

Gradivo je sestavljeno iz šestih zaključenih poglavij, ki vsako zase obravnava določene pojme transportnega prava. Prvo poglavje obravnava umestitev transportnega prava v pravni sistem, razdelitev transportnega prava na prevozno in logistično pravo, prevoz nevarnih snovi in transportna zavarovanja. V nadaljevanju so v vsakem posameznem poglavju obrazložene posamezne pravne panoge transporta, prikazane predvsem z vidika zasebno pravnih pogodbenih odnosov (pomorsko, letalsko, železniško in cestno pravo). Na koncu je poglavje o špediterski pogodbi, ki je poleg nastajajoče logistične pogodbe sinonim za pogodbeno urejanje multimodalnega transporta.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

POGODBENO PRAVO

V razvoju gospodarstva vsake države ima mednarodna izmenjava izjemno vlogo, saj povezuje proizvodnjo in potrošnjo in direktno vpliva na hitrejši razvoj proizvodnih sil in družbenih odnosov, ki se ustvarjajo preko mednarodne menjave raznih držav. V sistemu tržnega mehanizma mednarodna menjava in svetovno tržišče postajajo stične točke, na katerih se srečujejo interesi raznih družbenoekonomskih sistemov z različnimi stopnjami razvitosti proizvodnih sil. Zaradi razlik, ki vladajo med trgovskimi praksami pogodbenih strank lahko pride do nesporazumov, nesoglasja in sporov. Gospodarski pomen transporta je pomembno spodbudil napredek proizvajalnih sil in zagotovil podlago za širše poslovno sodelovanje med subjekti iz različnih držav. Prevoz je tista gospodarska dejavnost, ki prispeva k nemotenemu poteku proizvodnje, oskrbljenosti trga in zadovoljevanju potreb državljanov. Značilnost pravne ureditve transportne dejavnosti je široko zasnovan proces poenotenja pravnih pravil in uveljavitve številnih mednarodnih multilateralnih konvencij in sporazumov.

Zaradi vse večje prepletenosti gospodarskih in ekonomskih tokov v mednarodni menjavi, povezovanja gospodarskih subjektov med seboj v konkurenčnem boju ima urejanje logističnih sistemov osrednji pomen. Pojem logistike se lahko označuje kot dejavnost uravnavanja fizičnih tokov materialnih dobrin. S pojmom logistika je tesno povezana tudi globalizacija proizvodnje, ki zahteva kompleksno logistično podporo na strani samih proizvajalcev, saj le ti niso zmožni zagotavljati logistike oziroma bi jim to povzročalo prevelike stroške. Proces globalizacije poteka preko treh vzporednih procesov, in sicer:

  • proces hitrejšega pretoka blaga in kapitala v mednarodni menjavi;
  • proces integracije svetovnega gospodarstva v skladu z logističnimi načeli in
  • pospeševanje homogenizacije in standardizacije gospodarskih sistemov.

Prav preko same logistike je mogoča uspešna konkurenca in uveljavitev v mednarodnem ekonomskem in tržnem sistemu. Integracija različnih dejavnosti v celoto je najpomembnejša značilnost logistike. Zaradi teženj po urejanju tega za zdaj se zelo novega področja, kjer se stikajo tako transportne kot tudi ekonomske in pravne panoge, je treba v bodoče razmišljati tudi o uveljavitvi novih institutov in panog; logistike in logistične pogodbe.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR

DRŽAVNA UPRAVA IN UPRAVNI POSTOPEK

Pri pripravi gradiva sem skušal na preprost in nazoren način predstaviti organiziranost državne uprave. Ta velik birokratski aparat je »kamen spotike« v vseh medijih, vendar brez njega ne bi funkcionirala niti država niti pravo, kaj šele sama družba in odnosi posameznikov znotraj nje. Sistem državne uprave temelji na javnopravnem razmerju. Javnopravno razmerje je razmerje dveh strank, ki si nista enakopravni, vsaj v pravnem smislu ne. Na eni strani imamo državo kot institucijo monopolne prisile vladajočega razreda, ki s svojimi zakoni in akti prisiljuje državljane oziroma posameznike, da nujno vstopajo v javnopravna razmerja z njo. Tukaj nimamo svobode avtonomnega urejanja pogodbenih obveznosti kot je primer v civilnem pravu, ampak imamo dva neenakopravna subjekta, od katerih si eden (država) lasti privilegiran položaj. Primer takšnega javnopravnega razmerja je davčno razmerje. Posameznik, ki je dosegel dohodek v tekočem davčnem obdobju, mora plačati davek na dohodek, sicer ga doleti sankcija. Posameznik pri vprašanju ali vstopiti v takšno pravno razmerje ni samostojen, saj po davčnih predpisih mora vstopiti v pravno razmerje z državo (DURS) in izpolniti svoje obveznosti. Prav zaradi položaja države v tem pravnem razmerju, moramo biti posebej pozorni na pravice in obveznosti posameznikov oziroma državljanov.

Gradivo je sestavljeno iz štirih zaključenih poglavij. Prvo poglavje nam prikazuje sistem državne uprave, od vlade, organov v sestavi, ministrstev, do javnih oseb kot so javni skladi, javne agencije in javna podjetja. V nadaljevanju sledi poglavje o javnih financah, ki prikazuje sistem delovanja proračuna, enotnega zakladniškega sistema, zadolževanja države in notranji in zunanji nadzor javnih financ ter sistem državnih pomoči. Tretji del obravnava najbolj pereča vprašanja v državni upravi. To so vprašanja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Zaključno poglavje je namenjeno prikazu upravnih postopkov in sodnega varstva proti aktom državne uprave.


ZAVOD IRC LJUBLJANA – IMPLETUM

ŠTUDIJSKO GRADIVO – PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR

USTAVA IN DRŽAVNA UREDITEV

Kot bodoči poslovni sekretarji boste v okviru študijskega programa osvojili tudi znanja iz ustavne ureditve Republike Slovenije. Ustavna materija obsega poleg splošnih določb in državne ureditve tudi zelo problematična vprašanja urejanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ekonomskih in socialnih pravic. Človekove pravice so v današnjem modernem okolju vse prevečkrat kršene tako med posamezniki kot tudi glede nacionalne ravni in pripadnosti. Zavedanje posameznika o tem, katere pravice in svoboščine so ustavno določene, je bistvenega pomena za njegov položaj tako na strani subjekta v pravu kot na strani državljana. Res pa je, da se posameznik vse prevečkrat ne zaveda kdaj so mu kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako so v današnjem kriznem obdobju problematične pravice, ki izhajajo iz dela in delovne obveznosti ter omogočanja zaposlitve.

Gradivo je sestavljeno iz šestih zaključenih poglavij. V prvem poglavju obravnavamo temeljni pravni akt pravnega reda določene države – ustavo. Ustavo si bomo pogledali tudi iz zgodovinskega vidika. Drugo poglavje zajema temeljne človekove pravice in svoboščine ter gospodarski sistem. V tem poglavju bo poudarek predvsem na razumevanju ustavnih določb glede uveljavljanja človekovih pravic in svoboščin ter gospodarskih razmerij, predvsem razmerij v zvezi z delom in lastnino. Jedro tega gradiva predstavljata poglavji tri in štiri, ki opisujeta državno ureditev in lokalno samoupravo. Peto poglavje nam na kratko prikazuje ureditev pravosodnega sistema s poudarkom na ustavnem sodstvu. Zaključno poglavje pa nas popelje v Evropsko unijo. V tem poglavju bomo spoznali institucije evropske unije, zakonodajni sistem in monetarna pravila. Vsebine vseh poglavij so opremljene s primeri iz prakse. Predvsem naj na tem mestu opozorim na pravne akte ustavnega sodišča RS in Sodišča ES.

 

 

Categories: Publikacije