OBDAVČEVANJE SVETOVNEGA DOHODKA

Strokovno delo Obdavčevanje svetovnega dohodka je razdeljeno na sedem poglavij, ki vsako zase obravnava določen vsebinski sklop. V uvodnem delu so predstavljena izhodišča za raziskovanje, predvsem novi ekonomski sistem, ki temelji na globalizaciji in regionalizaciji poslovanja, ter s tem posledično vpliv na tvorbo transnacionalnih podjetij, ki so osnovni element raziskovanja mehanizmov in delovanja davkov v sistemu svetovnega dohodka. Podana je tudi kratka ocena sedanjega raziskovanja na področju obdavčevanja svetovnega dohodka.

Iz vsebine:
 Davčni sistem
 Opredelitev svetovnega dohodka
 Metode obdavčevanja svetovnega dohodka
 Mednarodno dvojno obdavčenje svetovnega dohodka


PREVOZNE POGODBE

Strokovno delo obravnava osnovne elemente pogodbenega prava s poudarkom na pogodbah prometnega prava. V nadaljevanju je na široko obravnavana vsebina posameznih vej prometnega prava in sicer letalsko, železniško, cestno, pomorsko in špedicijsko pravo. V vsaki od teh vej je posebej obravnavana pogodba o prevozu potnikov in stvari ter pogodba o prevozu tovora.

Iz vsebine:
 Uvod v pogodbeno pravo
 Pogodba o prevozu stvari
 Pogodba o prevozu oseb
 Prevoz nevarnega blaga
 Transportna zavarovanja
 Letalsko pogodbeno pravo
 Železniško pogodbeno pravo
 Cestno pogodbeno pravo
 Pomorsko pogodbeno pravo
 Špedicijska pogodba


DAVKI OD A DO Ž
Celovit pregled obdavčitev v Republiki Sloveniji in njihova obrazložitev

Strokovno delo obravnava davčni sistem kot skupek davčnih oblik. V uvodnem poglavju je označen davčni sistem v splošnem pomenu. Predstavljena so davčna načela, objekti in subjekti ter cilji, ki jih zasleduje vsak davčni sistem. V nadaljevanju so na grobo prikazane oblike neposrednega in posrednega obdavčevanja. Drugo poglavje obravnava davčni postopek; tako splošni del postopka kot tudi posamezne oblike pobiranja dajatev. Strokovno delo se nadaljuje z opisi posameznih specifičnih dajatev kot so dohodnina (davek na dohodek fizičnih oseb), korporacijski davek (davek na dohodek pravnih oseb), DDV in ostali davki (davek na dediščine in darila, davek na promet z nepremičninami, davek na vodna plovila). Posebej je v samo strokovno delo umeščen poskus teoretične razlage obdavčevanja finančnih storitev z DDV (depoziti, trgovanje z vrednostnimi papirji in zavarovalništvo), za katere vemo, da so težko oziroma sploh ne obdavčljivi, zaradi težav pri določanju davčne osnove. Na koncu strokovnega dela je še podano poglavje, ki obravnava mednarodno davčno pravo s posebnim poudarkom na odpravi pravne in ekonomske dvojne obdavčitve.

Iz vsebine:
 Davčni sistem
 Davčni postopek
 Davek na dohodke fizičnih oseb
 Davek na dohodek pravnih oseb
 Davek na dodano vrednost
 Ostali davki
 Obdavčenje finančnih storitev (finančnega posredništva)
 Mednarodno davčno pravo


JAVNA NAROČILA IN JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Knjiga Javna naročila in javno zasebno partnerstvo posega v vsa področja in na enostaven in strokoven način razlaga temeljne pojme, s katerimi se srečujejo tako naročniki kot tudi ponudniki in ne nazadnje koncesionarji v javno zasebnem partnerstvu. Kot posebni tretji del knjige je na kratko predstavljen sistem civilnopravnega pogodbenega prava z razlago določil gradbene pogodbe, ki je v sistemu javni naročil in ena od osnovnih oblik pravnega razmerja med naročniki in ponudniki.

Iz vsebine:
 Splošno o javnem naročanju
 Primerjalni pregled zakonodaje o javnem naročanju
 Direktive EU glede javnega naročanja
 Postopek oddaje javnega naročila po ZJN-2
 Postopek oddaje javnega naročila po ZJNVETPS
 Notranji in zunanji nadzor nad javnimi naročili
 Razlike med pristojnostjo Državne revizijske komisije in računskega sodišča pri reviziji postopkov javnega naročanja
 Osnovni elementi pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila
 Postopek revizije javnega naročanja
 Odškodninska odgovornost pri kršitvah pravil javnega naročanja
 Pojem javno-zasebnega partnerstva
 Pravna narava javno-zasebnega partnerstva
 Ekonomski vidiki JZP
 Javno-zasebno partnerstvo v EU
 Pogodbena razmerja
 Gradbena pogodba


FINANČNE STORITVE

Strokovno delo Finančne storitve predstavlja zaokroženo celoto finančnih storitev na finančnem trgu. Monografija je na zadevnem področju ena privih, ki celovito predstavlja segment finančnih storitev. V preteklosti so bili poskusi na posameznih področjih, predvsem na področju trgovanja z finančnimi instrumenti, vendar pa ni zaslediti v enem delu nabora vseh treh vej finančnih storitev. Terminološko in jezikovno je monografija dodelana tako, da je lahko uporabna tako strokovnjakom, ki bi želeli ponovno obnoviti bazična znanja iz zadevnih področij, kot tudi širši javnosti, ki jim je ta tematika sicer poznana, vendar ne poznajo pasti in ugodnosti, ki jih prinaša zadevno področje. Zato je monografija velik dosežek pri približevanju tega zelo specifičnega in dokaj zahtevnega področja tako strokovnjakom kot tudi širši publiki.

Iz vsebine:
 Finančne storitve na finančnem trgu
 Ekonomski vidiki finančnih storitev
 Davčni vidiki finančnih storitev
 Mednarodni vidiki finančnih storitev
 Novejše oblike povezovanja finančnih storitev na finančnem trgu
 Pojem banke in bančnih storitev
 Cilji bančnega poslovanja
 Likvidnost in rentabilnost banke
 Bančna tveganja
 Bančne storitve
 Bančno poslovanje
 Plačilni sistemi
 Posebne oblike plačil
 Bančne storitve v zakonodaji RS
 Pogodbe bančnega sektorja
 Davčni vidiki bančnih storitev
 Splošno o zavarovalništvu
 Zavarovalna pogodba
 Premoženjsko zavarovanje
 Zavarovanje pred odgovornostjo
 Osebna zavarovanja
 Transportna zavarovanja
 Davčni vidiki zavarovalnih storitev
 Vrednostni papirji
 Nematerializirani vrednostni papirji
 Investicijski skladi
 Trg finančnih instrumentov
 Prevzemi gospodarskih družb
 Davčni vidiki trgovanja z finančnimi instrumenti


PLAČILNI SISTEM IN PLAČILNA DISCIPLINA

Priročnik Plačilni sistemi in plačilna disciplina obravnava zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je povzel vsebinska napotila Direktive 2011/7/ES v nacionalno zakonodajo ter posledično spremembo zakonodaje na področju izračunavanja DDV. Poleg tega priročnik bralcu omogoča vpogled v celotni spekter problematike in daje na razumljiv in pregleden način odgovore tudi na splošna vprašanja kot so kaj so denarne obveznosti, kako se lahko zamenjajo subjekti posla pri denarnih obveznostih, kako lahko zavarujemo denarne obveznosti…itd. Priročnik obravnava tudi tematiko plačilnih storitev in sistemov v skladu z novim Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih. Zadnji del priročnika pa je posvečen predvsem uporabnosti pravnih sredstev (izvršbe) v primeru da subjekti posla ne upoštevajo pravil plačilne discipline.

Potencialni bralci so pravniki, finančniki, ekonomisti, komercialisti, trgovci, študentje, kot tudi vsi, ki se v delovnem ali prostem času ukvarjajo s problematiko plačil in plačilne discipline oziroma nediscipline.

Iz vsebine:
 Denarne obveznosti
 Plačilni sistem
 Plačilna disciplina
 Plačilna disciplina in pravna sredstva


ZLATO PRAVILKO URAVNOTEŽENOSTI JAVNIH FINANC

Priročnik »Zlato pravilo za uravnoteženost javnih financ« kot prvi takšen priročnik na tleh Republike Slovenije po sprejetju Zakona za uravnoteženost javnih financ celovito predstavlja zadevno problematiko. V prvem delu je podan prikaz državne in lokalne oblasti, sistematike javnih financ v nekaterih državah EU in Republiki Sloveniji ter področja na katera zakon najbolj drastično posega. V posebnem delu priročnika je podano navzkrižno navajanje členov zakona. Najprej je podan člen Zakona za uravnoteženje javnih financ nato je podan člen, ki ga zakon dopolnjuje ali spreminja ali črta. V nadaljevanju je podan čistopis spremenjenega člena in kratek komentar sprememb, ki so bile izvedene preko uzakonitve Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Iz vsebine:
 Družba, država in pravo
 Državna uprava
 Lokalna samouprava
 Javne finance
 Finančna kriza in mednarodni finančni trgi
 Slovenija in svetovna gospodarska kriza
 Prikaz ureditve uravnoteženosti javnih financ v drugih pravnih sistemih
 Uravnoteženost javnih financ po posameznih področjih v Republiki Sloveniji

 

Categories: Publikacije